Aprovació subvenció plurianual a la Fundació Festes Decennals

Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 30 de Desembre de 2020 es va adoptar,
entre d'altres, el següent acord:

Aprovació subvenció plurianual a la Fundació Festes Decennals

Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de Valls, en sessió de 7 de juny de 2013, en què aprovà el
conveni amb la Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela que regula la
concessió d'una subvenció plurianual directa per raons d'interès públic per al finançament de les
Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de l'any 2021.

Al pressupost 2020 de l’Ajuntament de Valls hi ha consignats 100.000,00 € a la partida 10304 338
00 489 16 SUBVENCIÓ CANDELA 2021.

Tags